Institute for Justice and Democracy in Haiti

NGO Letter to Donor Countries (KREYOL)

[gview file=”http://ijdh.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/Haiti-NGO-Letter-signatures-KREYOL.pdf”]

18 Mas, 2010

Chè Ekselan,

Pou Okazyon konferans donatè-yo sou Ayiti, nou men’m, òganizasyon ki nan tout kwen mond lan nap mande gouvènman nou yo pou yo fe dwaziman gid principal asistans entenasyonal an Ayiti.

Nou aplodi jenorizite ak angajman kominote entenasyonal la kap bay asistans ak pèp Ayisyen nan moman yo gen plis bezwen. Sepandan, Swen dwe pran pou asire ke asistans lan ap respekte dwaziman ak diyite tout Ayisyen.

Two souvan, an Ayiti e nan alantou mond lan, yo trete benefisyè asistans yo tankou viktim ki merite charite, olye de moun ki dwe gen dwazimen. Yo ekskli yo nan diskisyon ki afekte dwa fontamental yo sou koze la manjay, asistan medikal, dlo pwop, e lojman. Asistans souvan reponn ak priyorite donatè yo, olye de bezwen gouvènman ak pep ki ta dwe benefisye-a.

Nan konferans donatè yo, nou ankouraje kominote entenasyonal la pou’l ankonbre erè ki pase-yo e pou yo adopte yon apwòch ki baze sou dwazimen—ki mande pou kore abilite pèp Ayisyen, ranfose kapasite gouvènman an pou’l garanti dwazimen ki dirab, e rann responsabilite asistans yo transparan ak pèp Ayisyen—pou  tout asistans yo bay ak Ayiti.

Otorize Pèp Ayisyen pou Bati yon Ayiti pi Fò

Kominote entenasyonal la dwe konsantre nan bay pèp ayisyen an fòs tankou moun ki gen dwa. Li mande yon nivo aktif, lib, e patisipasyon ki fè sans, nan pwoje developman, egzekisyon, ak kontwòl, ki soti nan tout sosyete Ayisyen-an, tankou kominote lokal yo, sosyete sivil la ak òganizasyon kominotè, popilasyon riral yo, moun anndan ki deplase, ak fanm yo. Patisipasyon va pemèt tout Ayisyen pou yo angaje direkteman nan rekontrisksyon ak developman peyi-yo, e asire ke asistans ap reponn ak bezwen yo.

Konferans donatè-a dwe garanti ke Pwojè asistans pwal :

 • Dirije pa Ayisyen e baze sou kominote nan chak etap prosè-a, tankou atravè grap Nasyon zini yo. Pi fò travay la—ak salè—dwe al jwen Ayisyen yo.
 • Preferans dwe bay ak dwa  moun ki pi pòv e pi vilnerab yo, tankou fanm, ti moun, enfim, granmoun, ak moun anndan ki deplase yo.
 • Bay, kote ki nesesè lè Ayisyen pa ka en chaj, pozition pou Ayisyen e envesti nan fomasyon pou develope kapasite nasyonal pou ranpli fonksyon sa yo

Ranfose Kapasite Govenman Ayisyen an pou’l garanti Dwazimen

Tout aktè entenasyonal dwe konsantre nan ranfoseman Ayiti avek yon gouvenman ki gen resous li bezwen pou’l garanti dwazimen ak tout pèp Ayisyen-an. Leta donatè-yo, ONG, e Nasyon zini dwe asosye ak ministè gouvenman Aysyen yo pou’l fotifye e elaji yon enfrastikti piblik ki finalman ap pou pèp Ayisyen. Nan chak etap asistans lan, donatè yo dwe fe efò pou koòdone ak leta Ayisyen.

Nan Konferans lan, kominote entenasyonal la dwe engaje’l pou:

 • Travay direkteman ak gouvenman Ayisyen-an  pou identifye bezwen  ak develope, egzekite, e kontwole pwogram yo pou bay sevis piblik de baz ki dirab, tankou edikasyon, santé piblik, dlo, ak sevis sanitasyon.
 • Bay asistans nan fòm sipo pou bidjè ak gouvènman Ayisyen-an nan tout kapasite ki posib.
 • Ankouraje tout òganizasyon non-gouvènmental yo k’ap opere an Ayiti pou yo kòodone ak leta Ayisyen e lòt ajans yo.

Fè Asistans ki Responsab e Transparan a Pèp Ayisyen-an

 

Pou asire responsabilite a Pèp Ayisyen, kominote entenasyonal la dwe engaje’l nan transparans nan nivo entenasyonal e lokal e rann pwobèm ak asistans yo jis. Enfomasyon sou tout faz kap develope e egzekite yon sovetaj, rekiperasyon, e strateji rekonstriksyon dwe aksesib ak Ayisyen nan tout kwen sosyete-a. Pwogrè, menm jan ak obstak, dwe piblik. Yon sistem pou plent dwe etabli san pa rann kont idantite moun ki komèt zak la, pou asire ke lè bagay yo pase mal oubyen lè gen vyolasyon dwazimen, ke konpansasyon disponib,

Avèk lide sa, donatè yo nan konferans lan dwe engaje pou :

 • Fon yon mekanis, ki etabli ansanm ak gouvènman Ayiti-a, pou : (1) delivre enfomasyon sou pwojè asistans bay pèp Ayisyen-an ; (2) mezire, kontwole, e rann rezilta pwojè asistans yo piblik nan nivo kominote ; (3) bay yon mekanis pou ayisyen yo enrejistre plent sou pwoblem ki gen yen nan egzekisyon pwojè yo. Mekanis sa dwe administre pa leta Ayisyen an asosyasyon ak sosyete sivil la e gwoup kominote de baz yo.
 • Respekte prinsip Inisyativ Ed Transparans Entenasyonal, Paris, e Accra pou tout asistans pou Ayiti.
 • Koòdone tout asistans a travè yon fon milti-donatè ki konpran gouvènman Ayiti, sosyete sivil la, ak òganizasyon kominote de baz yo kom manm ki ka vote nan komite gouvenman-an.
 • Kreye yon baz done piblik sou entènèt, a travè yon fon milti-donatè pou rapò ak fè swivi promès donatè yo, distribisyon fon yo, benefisyè yo, domèn sektè, rezilta expekte, ak estati pwojè.
 • Fè rapo piblikman e regilyèman sou vèrseman fon yo, pwogrè e pwoblèm ak egzekisyon pwojè nan yon fason ki aksesib a pèp Ayisyen.

Finalman, tout asistans entenasyonal dwe vize pou yo bay amelyorasyon konkrè, dirab nan vi pèp Ayisyen-an, e nan zafè dwazimen an Ayiti. Donatè yo dwe pran opotinite sa pou egzekite èd ki baze sou dwa ki ka amelyore sitiyasyon dwazimen an Ayiti anpil. Donatè entenasyonal yo dwe asire ke asosye-yo ki gen òganizasyon ki pa pou pwofi dwe swiv strikti sa tou, antre prinsip dwazimen anndan pwojè-yo, e koòdone efò asistans-yo.

 

Avek asirans de pi gwo konsiderasyon nou,

 1. 3D -> Trade – Human Rights – Equitable Economy, Switzerland
 2. Action Contre l’Impunité pour les Droits Humains (ACIDH), Democratic Republic of Congo
 3. Action for Social Rights (AfSOR), Sierra Leone (formerly Youth Movement for Peace and People’s Rights)
 4. Actionaid International, South Africa
 5. African Centre for Democracy and Human Rights Studies (ACDHRS), The Gambia
 6. Afro-Colombian National Movement CIMARRON, Colombia
 7. AiBi, Amici dei Bambini Association (Friends of Children),Italy
 8. Aliança para Promoçao do Desenvilmento da Comunidade de Hoji Ya Henda, Angola
 9. Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), Mexico
 10. Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, Yale Law School, USA
 11. Alliance for Holistic and Sustainable Development of Communities (AHSDC), India
 12. Al-Mezan Center for Human Rights, Palestine
 13. Altruistas de Tenango, A.C., Mexico
 14. American Jewish World Service, USA
 15. As You Sow, USA
 16. Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD), Thailand
 17. Asian Foundation for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), Thailand
 18. Asian Human Rights Commission (AHRC), Hong Kong
 19. Asian Institute for Human Rights (AIHR), Thailand
 20. Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Argentina
 21. Asociación Comité de Familiares de Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos “Marianella Garcia Villas” (CODEFAM), El Salvador
 22. Asociación Nacional de Centros (ANC), Peru
 23. Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Peru
 24. Asociación Q’ukumatz, Guatemala
 25. Associação de Favelas Brasil e Compa Asina, Brazil
 26. Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão (ASSEMA), Brazil
 27. Association Africaine de Défense des Droits de l’Homme, représentation du Katanga (ASADHO/Katanga), Democratic Republic of Congo
 28. Association for Women’s Rights in Development (AWID), Canada
 29. Association Nigérienne de Défense des Droits de l’Homme (ANDDH), Niger
 30. Association of Environmental Lawyers of Liberia (Green Advocates), Liberia
 31. BAOBAB for Women’s Human Rights (BAOBAB), Nigeria
 32. Bretton Woods Project (BWP), United Kingdom
 33. Bulgarian  Helsinki Committee (BHC), Bulgaria
 34. Bulgarian Gender Research Foundation, Bulgaria
 35. Bureau des Avocats Internationaux, Haiti
 36. Butere Focused Women in Development (BUFOWODE), Kenya
 37. Café del Milenio, S. de S.S., Mexico
 38. Café San Jose Zaragoza, SPR de RI, Mexico
 39. Café Yogondoy Loxicha, S.S.S, Mexico
 40. Cafetaleros Zona Costa Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, Mexico
 41. Campesinos Unidos en San Juan Mazatlan, SPR de RI, Mexico
 42. Center for Constitutional Rights, USA
 43. Center for Economic and Social Rights, Spain
 44. Center for Economics, Social and Cultural Rights Promotion (ESCR-PRO), Thailand
 45. Center for Gender & Refugee Studies, USA
 46. Center for Human Rights and Global Justice, USA
 47. Center for Minority Rights Development (CEMIRIDE), Kenya
 48. Center for Reflection, Education and Action (CREA), USA
 49. Center for Reproductive Rights (CRR), USA
 50. Center for Women’s Global Leadership at Rutgers, The State University of New Jersey, USA
 51. Center of Concern, USA
 52. Centre d’Information Juridique/Femme Justice Aide (CIJG/FJA), Guinea
 53. Centre for Applied Legal Studies (CALS), South Africa
 54. Centre for Economic, Social and Cultural Rights (Hakijamii), Kenya
 55. Centre for Equality Rights in Accommodation (CERA), Canada
 56. Centre Justice et Foi, Quebec, Canada
 57. Centre on Housing Rights & Evictions (COHRE), Switzerland
 58. Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oazaqueño, A.C., Mexico
 59. Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), Mexico
 60. Centro de Asesoria Laboral del Perú (CEDAL), Peru
 61. Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Ecuador
 62. Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Argentina
 63. Centro de Desarrollo y Producción Ita Teku “Flor y Vida,” SC de RL., Mexico
 64. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), Colombia
 65. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
 66. Charter Committee on Poverty Issues (CCPI), Canada
 67. Coalition of Immokalee Workers, USA
 68. Collectif des Femmes du Mali (Le COFEM), Mali
 69. Collectif des Juristes Progressistes Haïtiens (CJPH), Haiti
 70. Comisión Colombiana de Juristas, Colombia
 71. Comision Mexicana de Defensa y Promocion de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), Mexico
 72. Comité de Emergencia de Garifuna de Honduras, Honduras
 73. Commonwealth Human Rights Initiative Organization (CHRI), India
 74. Community Law Centre (University of the Western Cape, South Africa), South Africa
 75. Conectas Direitos Humanos, Brazil
 76. Confederación Campesina del Perú (CCP), Peru
 77. Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Honduras
 78. Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA), Latin America
 79. Cooperativa San Franciso Jayacaxtepec, S.C. de R.L., Mexico
 80. Cooperativa Zapotecos del Sur, S.C. de R.I., Mexico
 81. Coordinadora Estatal de Productores de Café del Estado de Oaxaca, A.C., Mexico
 82. Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC – National Coordination of Indigenous Peoples and Campesinos), Guatemala
 83. Corporación Comunitaria 16 de Abril Tabaa, S.C. de R.L., Mexico
 84. Corporate Accountability International, USA
 85. Cyrus R. Vance Center for International Justice, New York City Bar, USA
 86. Defensa de la Ecologia Atitlan, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, Mexico
 87. The Democracy and Workers’ Rights Center in Palestine (DWRC), Palestine
 88. The Democracy Center, Bolivia
 89. Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios Equipo Pueblo A.C., Mexico
 90. Dignity International, France
 91. Disaster Accountability Project, USA
 92. EarthRights International (ERI), USA
 93. Eastern Africa Coalition for ESCR (EACOR), Kenya
 94. Economic, Social and Cultural Rights Asia (ESCR Asia), Philippines
 95. Education and Research Association for Consumers Malaysia (ERA Consumers), Malaysia
 96. Egyptian Center for Housing Rights (ECHR), Egypt
 97. Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), Egypt
 98. El Centro de Promoción y Educación Profesional Vasco de Quiroga, A.C, Mexico
 99. El Consejo Mexicano de Bienestar Social, A.C., Mexico
 100. El Consejo Nacional Indígena (MONEXICO NICARAGUA), Nicaragua
 101. El Grito de los Excluidos/as Continental, Latin America and the Caribbean
 102. EnGendeRights Inc., Philippines
 103. Enlace, USA and Mexico
 104. Equalinrights, The Netherlands
 105. Estudio Para La Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), Peru
 106. European Anti Poverty Network (EAPN), Belgium
 107. European Roma Rights Center (ERRC), Hungary
 108. Federação dos Orgãos de Assistencia Social e Educacional (FASE), Brazil
 109. Federación de Sociedades de Solidaridad Social “Zapata Vive” S.S.S., Mexico
 110. Fédération Internationale des Droits de l’Homme  (FIDH), France
 111. Federation of Women Lawyers (FIDA Kenya), Kenya
 112. Femmes Côte d’Ivoire Expérience (FCIEX), Cote d’Ivoire
 113. Fincafe, SC, Mexico
 114. Fondation ”Zanmi Timoun”, Haiti
 115. Food First Information and Action Network (FIAN), Germany
 116. Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO), Argentina
 117. Foundation for Human Rights and Democracy (FOHRD), Liberia
 118. Frente Autentico del Trabajo (FAT), Mexico
 119. Front Line – The International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders, Ireland
 120. Fuerza Organizada, S.C.L, Mexico
 121. Fundación Emmanuel Internacional (FEI), Dominican Republic
 122. Georgetown Human Rights Action, Student Organization at Georgetown Law School, USA
 123. Georgetown Law Chapter of Amnesty International, USA
 124. Global Action on Aging, USA
 125. Global Basic Income Foundation, Netherlands
 126. Global Rights: Partners for Justice, USA
 127. Grantmakers Without Borders, USA
 128. Grassroots International, USA
 129. Habi Center for Environmental Rights, Egypt
 130. Habitat International Coalition-Housing & Land Rights Network (HIC-HLRN), Egypt
 131. Harvard Project on Disability (HPOD), USA
 132. Hastings to Haiti Partnership, USA
 133. Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights, USA
 134. Holy Spirit Missionary Sisters, JPIC, USA
 135. Honor and Respect Foundation, USA
 136. Human & Environmental Development Agenda (HEDA), Nigeria
 137. Human Rights Advocates, USA
 138. Human Rights Centre at the School of Law, Queens University Belfast, United Kingdom
 139. Human Rights Clinic, Columbia Law School, USA
 140. Human Rights Clinic, University of Texas at Austin, USA
 141. Human Rights Litigation and International Advocacy Clinic, University of Minnesota Law School, USA
 142. Human Rights Program, University of Virginia School of Law, USA
 143. Human Rights Tech, USA
 144. Immigration/Human Rights Policy Clinic, University of North Carolina School of Law, USA
 145. Inclusion International
 146. Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and Education (TEBTEBBA), Philippines
 147. Indonesian Legal Aid Society Association (Perkumpluan MBH), Indonesia
 148. Initiative for Health and Human Rights, Australia
 149. Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), Switzerland
 150. Institute for Democracy in South Africa (IDASA), South Africa
 151. Institute for Justice and Democracy in Haiti, USA
 152. Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, Uruguay
 153. Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI), Bolivia
 154. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (IL SA), Colombia
 155. Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (IPEDEHP), Peru
 156. Interchurch Organisation for Development (ICCO), Netherlands
 157. International Campaign for Justice in Bhopal, India
 158. International Centre for Reproductive Health and Sexual Rights (INCRESE), Nigeria
 159. International Centre for the Legal Protection of Human Rights (INTERIGHTS), United Kingdom
 160. International Commission of Jurists Organization (ICJ), Switzerland
 161. International Human Rights Internship Program (IHRIP), USA
 162. International Presentation Association of the Sisters of the Presentation
 163. International Women and Mining Network (RIMM), India
 164. International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW Asia Pacific), Malaysia
 165. Jesuit Refugee Service, USA
 166. Jesuit Refugee Service-Canada, Canada
 167. The Jus Semper Global Alliance (TJSGA), USA
 168. Justiça Global (JG), Brazil
 169. Karimojong Community Child Welfare Initiative (KACOCI), Uganda,
 170. Kebetkache Women Development & Resource Centre, Nigeria
 171. Kensington Welfare Rights Union (KWRU), USA
 172. The Kenya Human Rights Commission (KHRC), Kenya
 173. Kenya Land Alliance (KLA), Kenya
 174. Kituo Cha Sheria (Center for Legal Empowerment), Kenya
 175. Kledèv – Empowering Economic Development in Haiti, USA
 176. Konbit Pou Ayiti, Haiti and USA
 177. Kong Oy, Rey Bueno, S.C. de R.L., Mexico
 178. La Flor de Chuxnaban S.P.R. de R.L., Mexico
 179. La Humildad, S. de S.S., Mexico
 180. Labour, Health and Human Rights Development Center (LHAHRDEV), Nigeria
 181. Lambi Fund of Haiti, Haiti and USA
 182. Land Center for Human Rights (LCHR), Egypt
 183. Legal Resources Centre (LRC), South Africa
 184. Legal Resources Centre Organization (LRC), Ghana
 185. Leitner Center for International Law and Justice at Fordham Law School, USA
 186. Lekòl Kominote Matènwa Pou Devlopman (The Matènwa Community Learning Center), Haiti
 187. Loretto Community, USA
 188. MADRE, USA
 189. Mahila Sarvangeen Utkarsh Mandal (MASUM), India
 190. Maison de Droits de l’Homme du Cameroun (MDHC), Cameroon
 191. Masimanyane Women Support Center, South Africa
 192. Mazingira Institute, Kenya
 193. Media Mobilizing Project (MMP), USA
 194. MINBYUN-Lawyers for a Democratic Society, Republic of Korea
 195. mines, minerals & PEOPLE (mm&P), India
 196. Minority Rights Group International (MRGI), Uganda
 197. Motivation, United Kingdom
 198. Mouvement pour le Progrès de Roche Bois (MPRB), Mauritius
 199. Movement for the Survival of the Ogoni People (MOSOP), Nigeria
 200. Moviemento de Mujeres Dominico-Hatianas (MUDHA), Dominican Republic
 201. Movimento Camponês Popular (MCP), Brazil
 202. Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Brazil
 203. Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Mexico
 204. Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas (MAPER), Mexico
 205. Multi-Initiative on Rights: Search, Assist, Defend (MIRSAD), Lebanon
 206. Nairobi Peoples Settlements Network (NPSN), Kenya
 207. National Economic and Social Rights Initiative, (NESRI), USA
 208. National Latino Farmers & Ranchers Trade Association, USA
 209. The National Lawyers’ Guild Haiti Subcommittee, USA
 210. National Union of Domestic Employees (NUDE), Trinidad and Tobago
 211. Navsarjan Trust, India
 212. Naxo Sine S de S.S., Mexico
 213. Network Movement for Justice and Development (NMJD), Sierra Leone
 214. Norfolk Coalition of Disabled People, United Kingdom
 215. Observatoire Congolais des Droits de l’Homme (OCDH), Congo-Brazzaville
 216. Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (OBDPI), Chile
 217. Office of Human Rights Studies, Mahidol University, Thailand
 218. Ogiek Peoples Development Program (OPDP), Kenya
 219. Organic Consumers Association, USA
 220. Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Honduras
 221. Organización La Esperanza de las Mujeres Garifunas de Honduras (OLAMUGAH), Honduras
 222. Oro del Rincon, SC de RL, Mexico
 223. Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra, México
 224. Pakistan Fisherfolk Forum, Pakistan
 225. Partners in Health, USA
 226. Peasant’s Movement of Papay, Haiti
 227. People Against Injustice (PAIN), The Gambia
 228. People’s Health Movement (PHM), Egypt
 229. People’s Movement for Human Rights Learning (PDHRE), USA
 230. Permanent Assembly for Human Rights (APDH), Argentina
 231. Pesticide Action Network North America, USA
 232. Plateforme des Organisations Haïtiennes des Droits Humains (POHDH), Haiti
 233. Pólis – Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais, Brazil
 234. Poverty Initiative, USA
 235. Productores Organicos Santiago Lachiguiri, S.C. de R.L., Mexico
 236. Productores Tee Nenu, SC de RL, Mexico
 237. Program in International Human Rights Law, Indiana University School of Law – Indianapolis, USA
 238. Programa DESC, Universidad Diego Portales, Chile
 239. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Venezuela
 240. Programme on Women’s Economic, Social and Cultural Rights (PWESCR), India
 241. Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Mexico
 242. Rape Crisis and Sexual Abuse Counselling Centre, Sligo, Ireland
 243. Realizing Rights: The Ethical Globalization Initiative, (EGI), USA
 244. Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), Mexico
 245. Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mexico
 246. Rencontre pour la Paix et les Droits de l’Homme (RDPH), Congo-Brazzaville
 247. Rights and Accountability in Development (RAID), United Kingdom
 248. The Rita Fund, USA
 249. Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights, USA
 250. Samata, India
 251. San Juan Metaltepec SCL, Mexico
 252. The Second Chance Fd., USA
 253. Service Jesuite aux Refugies et Migrants/Solidartit Fwontalye-Haïti, Haiti
 254. Servicio Jesuita a Refugudios y Migrantes-Republica Dominicana, Dominican Republic
 255. Servicio Paz y Justicia en América Latina, Uruguay
 256. Shelter Forum (SF), Kenya
 257. Sisters of the Good Samaritan, Australia
 258. Social and Economic Rights Action Center  (SERAC), Nigeria
 259. Social and Economic Rights Action Center-Indonesia (SiDAN), Indonesia
 260. Social Rights Advocacy Centre (SRAC), Canada
 261. Sociedad Cooperativa la Itundujia, S.C.L., Mexico
 262. Sociedad de Producción Agropecuaria la Mixteca, S.P.R. de R.I., Mexico
 263. Socio Economic Rights Initiative (SERI), Nigeria
 264. Socio Legal Information Centre,  India
 265. Socio-Economic Rights Foundation (SRF), Kenya
 266. Socorro Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, Mexico
 267. Socorrristas del Mundo filial Lima Peru (SODMU), Peru
 268. Soeurs Unies à l’Oeuvre (SUO), Benin
 269. South Africa Human Rights Non-Governmental Organization Network, Tanzania Chapter (SAHRiNGON-TZ), Tanzania
 270. Southeast Asian Council for Food Security and Fair Trade (SEACON), Malaysia
 271. Stakeholder Democracy Network, Nigeria
 272. Sustainable Development Foundation, Thailand
 273. Terra de Direitos, Brazil
 274. Thailand Burma Border Consortium (TBBC), Thailand
 275. Tierra Maravillosa SC De RL, Mexico
 276. Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco, Paraguay
 277. TransAfrica Forum, USA
 278. UC Hastings Refugee & Human Rights Clinic, USA
 279. Uganda Environmental Education Foundation (UEEF), Uganda
 280. Unidad Productiva de Santa Cruz Ocotal Mixe, Sociedad Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada, Mexico
 281. Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Mexico
 282. Unión de Crédito de Productores de Café, SC, Mexico
 283. Unión de Pequeños Productores de Café Chuxnaban, S.P.R. de R.I., Mexico
 284. Unión de Productores de Café de Quetzaltepec Mixe, SPR de RI, Mexico
 285. Unión de Productores Mazatecos, S. de S.S., Mexico
 286. Unión de Productores Mixteca Alta, Sociedad de Solidaridad Social, Mexico
 287. Unión de Pueblos Indigenas Zapotecos de la Sierra Sur, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada, Mexico
 288. Unitarian Universalist Service Committee, USA
 289. United Electrical, Radio and Machine Workers of America (UE), USA
 290. United Kingdom Disabled People’s Council, International Committee, United Kingdom
 291. UPISL, SCL, Mexico
 292. Urban Morgan Institute for Human Rights, University of Cincinnati College of Law, USA
 293. Urgent Action Fund for Women’s Human Rights, USA
 294. 294. U.S. Committee for Refugees and Immigrants, USA
 295. The Victor Pineda Foundation, USA
 296. Washington Office on Latin America, USA
 297. Waso Trustland Project, Kenya
 298. Western Shoshone Defense Project (WSDP), Newe Sogobia/USA
 299. WITNESS, USA
 300. Women in Law and Development in Africa (WiLDAF)-Ghana
 301. Women Watch Afrika, Inc., USA
 302. Women’s Economic Agenda Project  (WEAP), USA
 303. World Organization Against Torture (OMCT), Switzerland
 304. World Youth Alliance
 305. Xanguiy Santa Catarina Xanaguia Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Ilimitada, Mexico
 306. Xanica, Sociedad de Producción Rural de R.I., Mexico
 307. Yiaku Peoples Association, Kenya
 308. Zanmi Lasante, Haiti
 309. Zi Teng, China
 310. Zimbabwe Women Lawyers Association, Zimbabwe

Contact IJDH

Institute for Justice & Democracy In Haiti
867 Boylston Street, 5th Floor
Boston, MA 02116

Telephone: (857)-201-0991
General Inquiries: info@ijdh.org
Media Inquiries: media@ijdh.org