Institute for Justice and Democracy in Haiti

Displaced Haitians Refuse to Cast Their Ballots from Under Tents (English and Kreyol)

By Jeena Shah, Bureau des Avocats Internationaux

At 10:00 am (11:00 am EST) Tuesday, October 12, 2010, more than 200 persons living in camps across Port-au-Prince took part in a demonstration before the office of the Prime Minister organized by the Resistance Initiative Against the Forced Eviction of Internally Displaced Persons, a coalition of camp organizers and the Bureau des Avocats Internationaux. “We submitted our demands in the form of a letter (to the Prime Minister), demanding the fulfillment of our rights to decent housing and free education as mandated by Article 22 of the Constitution of 1987 and the respect of Internally Displaced Persons mandated by international law through the United Nations Guiding Principles on Internal Displacement,” explained camp organizer and member of the Resistance Initiative, Bordeau Reynolds, from Camp Barbancourt II on Airport Road, Port-au-Prince.  Reynolds added that they are demanding that the Government of Haiti immediately “halt the forced evictions of persons living in tent camps after the earthquake.”  Chanting “No, nou pa pral vote anba tant (No, We will not vote from under tents), and “Aba abri pwoviswa (Down with temporary housing),” the demonstrators expressed their frustrations with elections scheduled for November 28 while they are still languishing under make-shift housing.  According to Yves Pierre Louis of Haiti Liberty, who attended the demonstration, “The Haitian government is prioritizing non-inclusive elections over the needs of earthquake victims.  Today, the victims of January 12 stated clearly that they will not participate in sham elections.”

A 10:00 am (11:00 am EST) Madi, 12 oktòb 2010, plis pase 200 moun ki rete nan kan atravè tout Port-au-Prince te patisipe nan yon demonstrasyon anvan biwo a Premye Minis la òganize pa Inisyativ Rezistans Kont Ekspilsyon Fòse Deplase Entèn yo ak Biwo Avoka entènasyonal. “Nou te soumèt demann nou yo nan fòm nan yon lèt (Premye Minis la), mande pwogrè nan dwa yo nou lojman ak edikasyon gratis dapre Atik 22 nan Konstitisyon 1987 ak respè Deplase Entèn yo obligatwa nan lwa entènasyonal atravè Nasyonzini Prensip yo Gide sou Deplasman Entèn “, eksplike kan òganizatè ak manm nan Inisyativ Rezistans, Bordeau Reynolds, soti nan kan Babanko II sou Wout Ayewopò, Pòtoprens. Reynolds te ajoute ke yo mande ke gouvènman an an Ayiti imedyatman “gouvènman fè tout mèt tè yo kanpe sou ekspilsyon fòse moun ki ap viv nan kan anba tant apre tranbleman tè a”.  Chante “Non, Nou pa pral vote anba tant” ak “aba abri pwoviswa”, manifestan yo te eksprime fristrasyon yo ak eleksyon pwograme pou 28 novanm pandan yo toujou langi anba tant yo.  Dapre Yves Pierre Louis an Ayiti Libertè, ki te asiste demonstrasyon an, “gouvènman ayisyen an ap priyorite eleksyon ki pa enklizif sou bezwen yo viktim tranbleman tè a.  Jodi a, viktim yo 12 janvye te deklare byen klè ke yo pa pral patisipe nan yon eleksyon fo. “

Contact IJDH

Institute for Justice & Democracy In Haiti
867 Boylston Street, 5th Floor
Boston, MA 02116

Telephone: (857)-201-0991
General Inquiries: info@ijdh.org
Media Inquiries: media@ijdh.org