Institute for Justice and Democracy in Haiti

Testimony of Eramithe Delva: English, Kreyol (Inter-American Commission on Human Rights)

EnglishKreyol

English

Testimony of Eramithe Delva

Delivered to the Inter-American Commission on Human Rights

During a Hearing on Precautionary Measure 340-10

Women and Girls in Camps for Forcibly Displaced Persons in Haiti

March 25, 2011

Dear Honorable Members of the Inter American Commission on Human Rights:

My name is Eramithe Delva. I am the executive director of KOFAVIV. I was also a victim of rape in 1992.

I would like to say a special thank you to all the Members of the Commission and all who have organized this hearing. My testimony is on security in the camps and the justice system in Haiti.  KOFAVIV has born witness to the following:

 1. There is no electricity in the camps;
 2. Even the layout for toilets in and outside of the camps are a risk factor in the violence against women. For example, in one of the camps located in Champs de Mars the toilets are located on the main road in public view.
 3. The majority of the camps do not have sufficient shower facilities as a result many of the women and girls shower outside.  This is a violation of our rights and our dignity.
 4. Lastly, There are no permanent and consistent police patrols in most of the camps.
  1. In 2010, since the earthquake, we have documented hundreds of rapes.
  2. In 2011, KOFAVIV has already documented 96 cases of rape during the months of January and February alone.
  3. During the past year, we have worked with victims ranging in age from 12 months to 60 years old.

In addition to the lack of security in the camps, women face rampant discrimination in all stages of the justice system. One extreme example is the policy of requiring a medical certificate, which is not mandated under Haitian law, before the officials even investigate or prosecute a case.  This allows judges to continue to manipulate the administration of justice.

To conclude, I respectfully ask, the Members of the Commission to visit Haiti and evaluate obstacles that make it difficult to effectively implement the recommendations of the Commission. These challenges include but are not limited to the lack of collaboration and coordination among the Haitian government, the UN agencies in working with grassroots organizations.

Thank you.

http://ijdh.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/Eramithe-English1.pdf

Kreyol

Temwayaj de Eramithe Delva

Lage Komisyon Ente Ameriken Dwa Moun

Pandan yon odyans sou mezi prekosyon 340-10

Fanm ak Tifi nan Kan Deplase an Ayiti

25 mas 2011

Onorab Manm Komisyon Intè Amerikèn Dwa Moun:

Mwen rele Eramithe Delva, sekretè egzekutiv e fondatris KOFAVIV. An mèm tan, yon fanm ki te viktim vyòl nan lane 1992.

Mwen vle adrese yon remèsiman patikilye a tout Manm Komisyon an e tout òganizatè sesyon an. Entèvansyon ‘m nan baze sou sa ki gen rapò  ak sekirite nan kan yo e sistèm Lajistis nan peyi Dayiti, jouk jounnen jodi a KOFAVIV konstate:

 1. Pa gen elektrisite nan kan yo;
 2. Sak pi plis, gen yon pwoblèm de pwoksimite nan dispozisyon twalèt yo ki kontribye a vyolans kont fanm, pa egzanp nan kan Chann Mas twalèt yo sou la ri a devan tout moun.
 3. Majorite kan yo pa gen ase douche pou fanm ak Tifi yo benyen e sa rann yo benyen deyò. Sa ki  vyolasyon dwa ak diyite nou kòm fanm.
 4. Pa gen patrouille polisyè de fason pèmanant nan preske tout kan yo.
  1. An 2010, aprè tranbleman de tè a KOFAVIV dokimante pèsonèlman 459 ka vyòl.
  2. En 2011, KOFAVIV deja dokimante 96 ka fanm ak Tifi vyole pandan sèlman mwa Janvye ak Fevriye 2011 lan
  3. Pandan ane sa yo nou travay kategori moun ki viktim yo soti de 1 an a 60 an.

An plis de insikirete ki gen nan kan yo, fanm fè fas ak anpil diskriminasyon nan tout etap sistèm lajistis la.  Yon egzanp ekstrèm se politik ki egzije yon sètifika medikal lè la lwa Ayisyen pa mete egzijans sou moun ki viktim. Sa vin fè ke jij ap kontinye manipile administrasyon lajistis.

Pou m’ fini, mwen mande ak respè ke Manm Komisyon an vizite Ayiti e evalye obstak ki rann difisil bon jan aplikasyon Rekòmandasyon nou te fè yo.  Obstak sa yo enkli mank dantant ak kowòdinasyon ant Ajans gouvènman ki konserne yo, Ajans Nasyon Zini yo, ak manm òganizasyon fanm de baz Ayisyèn yo.

Mèsi.

http://ijdh.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/Eramithe-Kreyol.pdf

Contact IJDH

Institute for Justice & Democracy In Haiti
867 Boylston Street, 5th Floor
Boston, MA 02116

Telephone: (857)-201-0991
General Inquiries: info@ijdh.org
Media Inquiries: media@ijdh.org