Institute for Justice and Democracy in Haiti

Please Sign the Petition to Help End Haiti’s Cholera Epidemic (Creole)

Klike la pou siyen petisyon an: http://www.avaaz.org/en/petition/End_Haitis_Cholera_Epidemic_with_UN_Action_Now_1/

Tit Petisyon an:

Kanpe Epidemi Kolera an Ayiti a ak Aksyon Nasyonzini Kounye a!

Moun nou vize ak Petisyon an:
Ban Ki Moon, Sekretè Jeneral Nasyon Zini.

Apèl pou yon Aksyòn:
Moun an Ayiti yo ap goumen ak yon epidemic kolera ki trè danjere ke MINUSTAH te lage nan peyi-a, ki touye dè milye de moun e ki koz dè santèn de milye de malad anplis desa. Difèt ke yo lakoz kalite grosè pwoblèm sa yo, anou leve kanpe pou nou di Nasyonzini pou yo ede Ayisyen detwi kalite maladi ke yo rele kolera sa a tout bon vre.

Depi lè li te kòmanse nan mwa oktòb 2010, epidemi kolera an Ayiti a touye plis pase 7700 moun, li pote anpil soufrans nan kominote pòv yo, menm jan dokimantè  ki rele: “Baseball in the Time of Cholera” te byen explike l.  Malgre ke doktè, syantis, e menm Anvwaye Espesyal Nasyonzini Bill Clinton rekonèt ke se twoup Nasyonzini yo ki pote epidemi an an Ayiti, òganizasyon an refize pran responsablite l.

Selon rapò nouvèl, aktè principal yo – ki gen ladan l gouvènman ayisyen an, Center for Disease Control & Prevention, Organizasyon Panameriken pou la Sante (PAHO) ak UNICEF – lanse yon plan pou yo ka vini ak yon plan medical pou trete maladi kolera a ak bon jan dlo ak enfrastrikti sanitè. Sa se yon pa enpòtan ki ale nan bon direksyon, men se yon etap ki ale trò dousman – Dezan apre epidemi an – ak yon  premye tantativ,  ak sèlman yon ti pati nan finansman ke yo jwenn jiska prezan. Si se konsa yo pwale, de milye zot Ayisyen ap mouri anvan kominote yo resevwa dlo potab.

Nou pa gen tan pou nou pèdi. Yon ogmantasyon  nan ka maladi kolera a te rapòte apre Siklòn Sandy an.  Ansanm, nou kapab sove lavi anpil moun e ede Ayisyen debarase zile a de asasen sa a, sa ka realize si sèlman  nou aji kounye a. Siyen petisyon ijan sa a epi  pataje li avèk tout moun ou konnen.

Tèks sou Petisyon an:

“Antan ke sitwayen konsène atravè mond lan, nap mande ou pèsonèlman ke ou pran mezi ijan pou ede Ayiti gen bon jan dlo potab ak enfrastrikti sanitè pou yo ka  elimine maladi kolera nan peyi a. Nou mande ou itilize pozisyon ou antan ke tèt Nasyon Zini pou ka pran an chaj jefò entènasyonal  e pou mobilize fon ak resous teknik ki nesesè pou nou arive fè travay ijan sa a nan yon tan trè kout.»

Click Here to Read This Letter in Different Language ( English, Spanish, and French)

Contact IJDH

Institute for Justice & Democracy In Haiti
867 Boylston Street, 5th Floor
Boston, MA 02116

Telephone: (857)-201-0991
General Inquiries: info@ijdh.org
Media Inquiries: media@ijdh.org