Institute for Justice and Democracy in Haiti

Congresswoman Waters Mande Nasyonzini pou li Itilize Resous pou Elimine Kolera an Ayiti

Congresswoman Waters Mande Nasyonzini pou li Itilize
Resous pou Elimine Kolera an Ayiti

30 Me, 2013

Washington – Congresswoman Maxine Water (D-CA), yon gran defanse pep Ayisyen nan Kongre Etazini, te voye yon let jodia pou Sekretè Jeneral Nasyonzini, Ban Ki-Moon, nan let sa, depite a fe konnen de mank pwogrè ki egziste nan zafe jesyon epidemi kolera an Ayiti a. Let la ankouraje Sekretè Jeneral la pou l itilize biwo ak enfliyans li pou asire ke Nasyonzini aksepte responsabilite difet ke yo vini ak maladi kolera an Ayiti e pou yo founi toute resous ki nesese pou sipòte efò ka fet an repons a  kolera a. Let la te siyen pa 19 manb Kongres. Men teks la:

Antan ke zamni palmante pep Ayiti a, nou konsène anpil de mank pwogre ki egziste bo kote Nasyonzini, ki dapre wol li jwe nan entwodiksyon maladi kolera an Ayiti a, ak nan zafe jesyon epidemi kolera an Ayiti a.

Epidemi kolera an Ayiti a se yon nan pi gwo epidemi kolera nan tan modèn ke nap viv la, e li gen tan fe gwo ravaj nan mitan pep Ayisyen an. Gouvenman Ayisyen an te estime ke te gen 656,321 ka kolera e 8,090 moun ki mouri de kolera depi komansman epidemi a nan mwa Oktob 2010. Mank dakse a dlo pwop ak infrastrikti sanitekontinye fe impak  maladi a vin pi grav.

Gen anpil evidans ke se misyon stabilizasyon nasyonzini an ayiti a (MINUSTAH), ki responsab entwodiksyon maladi kolera an ayiti. Kolera te komanse jis apre yon gwoup solda MINUSTAH ki soti nan peyi Nepal e ki yo men m bo kote pa yo te fe eksperians kolera lakay yo. Premye ka kolera an ayiti a te paret bo kote rivyè atibonit la, pi ba kan mentyen la pe nepalè yo, e kalite kolera k’ap ravaje Ayiti a se egzakteman menm kalite kolera ki te egziste nan peyi Nepal la. Anvan pwoblem kolera sa, pa’t gen oken n ka kolera nan peyi d’Ayiti pou plis ke yon siek.

Nou konsène difet ke Nasyonzini rejte revandikasyon 5,000 ayisyen ki victim kolera ak toute famni victim yo, ki tap mennen Nasyonzini nan kòt pou mande kompensasyon ak  padon, e yon repons nasyonal de epidemi kolera a.  Vwala ke toute prev yo la, kompensasyon ke victim yo mande ak yon ekskize nasyonal pa yon bagay ki irezonab e yon repons nasyonal a epidemi a gen tan pase.

Nou aprisye ke, nan mwa desamn 2012 la, Nasyonzini te endose Inisyativ Ispanyola, ki te lanse nan mwa janvie 2012 pa presidan Ayiti ak presidan Repiblik Dominiken pou ameliore akse a dlo pwop, devlope infrastrikti sanite e takle epidemi kolera a. Kom ou konnen, Inisyativ Ispaniola a mande $2.2 bilyon pou Ayiti e yon lot $70 milyon pou Repiblik Dominiken nan 10 lane kap vini yo. Sepandan, nou te sezi apran n ke Nasyonzini vle itilize selman $23.5 milyon pou inisyativ sa. Sa reprezante selman yon pousan de lajan total ki nesese pou finanse Inisyativ Ayiti a selman. Sa reprezante tou mwens ke kat pousan de $648 milyon ke Nasyonzini ap depanse nan MINUSTAH ane sa a. Etan done gwose wol ke MINUSTAH genyen nan entwodiksyon kolera an Ayiti, li nesese ke Nasyonzini pran responsabilite li en an repons a kriz sa pou pemet plis kob nan Inisyativ Ispanyola a.

Se poutet rezon sa yo, nou mande ou pou itilize biwo ak enfliyans pa ou pou fe si ke Nasyonzini pran responsabilite l pou entwodiksyon kolera an Ayiti, Itilize ase de resous pou sipòte Inisyativ Ispanyola a, e pran aksyon imedya e ki apwoprye pou asiste gouvenman Ayisyen an  avek emplementasyon de Inisyativ sa a. Nou apresye atansyon w a pwoblem nou yo, epi n’ap tan n repons ou avek enpasyans.

Ak toute senserite,

Maxine Waters                                                                                 Barbara Lee
Yvette D. Clarke                                                                              Frederica S. Wilson
Jan Schakowsky                                                                              John Conyers, Jr.
Alcee L. Hastings                                                                             Charles B. Rangel
Corrine Brown                                                                                 Donald M. Payne, Jr.
Bobby L. Rush                                                                                 Wm. Lacy Clay
Raúl M. Grijalva                                                                               Debbie Wasserman Schultz
John Lewis                                                                                       Gregory W. Meeks
Donna F. Edwards                                                                           Keith Ellison
Carolyn B. Maloney

###

Click HERE to read the English version.
Click HERE to see the original press release

Contact IJDH

Institute for Justice & Democracy In Haiti
867 Boylston Street, 5th Floor
Boston, MA 02116

Telephone: (857)-201-0991
General Inquiries: info@ijdh.org
Media Inquiries: media@ijdh.org