Institute for Justice and Democracy in Haiti

Pak Elektoral: An n Kore Elektè Yo Pou n Kore Demokrasi

August 6, 2015

Bureau des Avocats Internationaux (BAI) just launched the Pak Elektoral (Electoral Pact) to support democracy in Haiti. The Pact comes from BAI’s Civic Engagement Program: During the program, many communities spoke of the necessity for strategies to make candidates keep their promises after elections. Together, they created the Pact. Mario Joseph, Managing Attorney of BAI, invites other organizations to use the Pact too, so they can engage candidates on human rights questions.

Click HERE for the English translation of the Pact.

Kreyol la ISI.

—————–

Bureau des Avocats Internationaux (BAI) fèk lanse yon Pak Elektoral pou soutni demokrasi an Ayiti. Pak Elektoral la soti nan Pwogram Angajman Sivik BAI a: Pandan Pwogram lan, anpil kominote te pale de nesesite yon strateji pou fè kandida yo kenbe pwomès yo. Ansanm ansanm, yo vin kreye Pak la. Mario Joseph, avoka chèf BAI, envite lòt òganizasyon itilize Pak la tou, pou yo ka angaje kandida yo sou kesyon dwa moun.

Klike ISI pou li Pak Elektoral la.

Click HERE for the English translation.

Contact IJDH

Institute for Justice & Democracy In Haiti
867 Boylston Street, 5th Floor
Boston, MA 02116

Telephone: (857)-201-0991
General Inquiries: info@ijdh.org
Media Inquiries: media@ijdh.org