Webinar: Haiti’s Latest Universal Periodic Review & the Human Rights Situation in Haiti

Vèsyon kreyòl anba a.

Webinar: Haiti’s Latest Universal Periodic Review & the Human Rights Situation in Haiti 

The United Nations Human Rights Council (HRC) held Haiti’s third  Universal Periodic Review (UPR) on January 31 (see recording) – meant to be an evaluation of Haiti’s human rights compliance and a collaborative search for recommendations that might improve the protections for and enjoyment of Haitians’ human rights. The Haitian government’s report and oral presentation glossed over many of the country’s present challenges. By contrast, reports submitted by civil society organizations and UN entities show that Haiti is not meeting its human rights obligations and that, instead, enjoyment of certain rights has deteriorated since Haiti’s last review in 2016. Indeed, the current government has been complicit in dismantling some of the mechanisms intended to safeguard human rights, like a functioning judiciary.

We invite you to a panel discussion on Wednesday, February 9 at 2 PM EST in follow-up to Haiti’s third UPR. Join organizations who collaborated to submit reports and recommendations on Haiti’s justice sector challenges and gender-based violence during this third UPR cycle for a conversation on the UPR, the Haitian government’s compliance with UPR recommendations, and the broader human rights situation in Haiti. 

Panelists, representing organizations who worked in coalition to submit civil society reports for this cycle of the UPR, will include:

The webinar will be moderated by former IJDH attorney Nicole Phillips (now with Haitian Bridge Alliance), who has been closely involved with every UPR cycle in Haiti.

The webinar will be held in English and Haitian Creole.

Register here.


Webinar: Dènye Revizyon Peryodik Inivèsèl Ayiti ak Sitiyasyon Dwa Moun an Ayiti

Konsèy Dwa Moun Nasyonzini an te fè twazyèm Revizyon Peryodik Inivèsèl Ayiti le 31 janvye (wè anrejistreman) – Se yon evalyasyon sou respè dwa moun an Ayiti ak yon rechèch kolaborasyon pou  fè rekòmandasyon pou amelyore pwoteskyon sitwayen ak dwa tout Ayisyen dwe jwi. Gouvènman Ayisyen an prezante yon rapò ak prezantasyon oral e te pale sou anpil defi ki egziste nan peyi a. Nan kontras, rapò te soumèt pa òganizasyon sosyete sivil ak UN antite montre ke Ayiti pa respekte obligasyon dwa moun li yo. Olye de amelyotasyon, se deteryore dwa moun vin deteryore pedi dènye revizyon Ayiti a an 2016. Vrèmanvre, gouvènman aktyèl la te konplis nan demantèlman kèk nan mekanis ki gen entansyon pwoteje dwa moun, tankou yon sistèm jidisyè ki fonksyone.

Nou envite w nan yon diskisyon panèl Mèkredi 9 fevriye a 2 PM EST nan swivi twazyèm Revizyon Peryodik Inivèsèl Ayiti a. Antre nan òganizasyon ki te kolabore pou soumèt rapò ak rekòmandasyon sou defi sektè jistis Ayiti a ak vyolans ki baze sou sèks pandan twazyèm sik Revizyon Peryodik Inivèsèl sa a pou yon konvèsasyon sou Revizyon Peryodik Inivèsèl, konfòmite gouvènman Ayisyen an ak rekòmandasyon Revizyon Peryodik Inivèsèl yo, ak pi laj sitiyasyon dwa moun an Ayiti.

Panelists, ki reprezante òganizasyon ki te travay nan kowalisyon pou soumèt rapò sosyete sivil la pou sik Revizyon Peryodik Inivèsèl sa a, pral genyen ladan yo:

Webinar la pral modere pa yon ansyen avoka pou IJDH, Nicole Phillips (kounye a avèk Haitian Bridge Alliance), ki te enplike nan chak sik Revizyon Peryodik Inivèsèl ann Ayiti.

Webinar a ap fèt an Angle ak Kreyòl Ayisyen.

Enskri isit la.


Webinaire : Le dernier examen périodique universel d’Haïti et la situation des droits de l’homme en Haïti

Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (CDH) a tenu le troisième examen périodique universel (EPU) d’Haïti le 31 janvier (voir l’enregistrement) – censé d’être une évaluation du respect des droits de l’homme en Haïti et une recherche collaborative de recommandations susceptibles d’améliorer la protection et la jouissance des droits humains des Haïtiens. Le rapport et la présentation orale du gouvernement haïtien ont passé sous silence de nombreux défis actuels du pays. En revanche, les rapports soumis par les organisations de la société civile et les entités des Nations Unies montrent qu’Haïti ne respecte pas ses obligations en matière de droits humains et qu’au contraire, la jouissance de certains droits s’est détériorée depuis le dernier examen d’Haïti en 2016. En effet, le gouvernement actuel a été complice du démantèlement certains des mécanismes destinés à protéger les droits de l’homme, comme un système judiciaire fonctionnel.

Nous vous invitons à une table ronde le mercredi 9 février à 14 h 00 HNE dans le cadre du suivi du troisième EPU d’Haïti. Rejoignez les organisations qui ont collaboré pour soumettre des rapports et des recommandations sur les défis du secteur de la justice en Haïti et la violence sexiste au cours de ce troisième cycle de l’EPU pour une conversation sur l’EPU, la conformité du gouvernement haïtien aux recommandations de l’EPU et la situation plus large des droits humains en Haïti.

Les panélistes, représentant des organisations qui ont travaillé en coalition pour soumettre des rapports de la société civile pour ce cycle de l’EPU, comprendront :

Le webinaire sera animé par l’ancienne avocate de l’IJDH, Nicole Phillips (maintenant avec Haitian Bridge Alliance), qui a été étroitement impliquée dans chaque cycle de l’EPU en Haïti.

S’inscrire ici.