Institute for Justice and Democracy in Haiti

Testimony of Malya Villard Appolon: English, Kreyol (Inter-American Commission on Human Rights)

English Kreyol

English

Testimony of Malya Villard Appolon

Delivered to the Inter-American Commission on Human Rights

During a Hearing on Precautionary Measure 340-10

Women and Girls in Camps for Forcibly Displaced Persons in Haiti

March 25, 2011

Dear Honorable Members of the Inter American Commission on Human Rights:

Thank you for the opportunity to testify in front of you today. My name is Malya Villard-Appolon. I am the General Coordinator and co- founder of KOFAVIV, a women’s grassroots organization that is working with women who have been victims of sexual violence.  I myself am a victim of rape.

Once again, we would like to thank the Commission for the previous recommendations that it issued to the Haitian Government to better protect the women and girls who have been experiencing sexual violence in the camps. More than a year, after the January 12 earthquake, the women and the girls are living in horrible unhygienic conditions and are facing great difficulties:

 1. Camps residents do not have access to adequate food, water, or education.
 2. The Haitian government has not developed viable action plans to:
  1. Rebuild the economic livelihood of Haitian women.
  2. And provide permanent housing for the displaced that are living in very overcrowded conditions.
  3. In terms of health, victims of rape do not have access to quality emergency care within 72 hours to reduce risk of HIV and pregnancy.
  4. In addition, there is no specialized medical unit to provide appropriate care to young children who are victims of rape.

All of these conditions are fueling this epidemic of sexual violence that women are experiencing.

KOFAVIV continues to work in the camps and in the communities. We help victims obtain medical care, psychological care, and find quality female attorneys who can bring their cases to court. We also help orphans, children who are working as domestic workers, and young girls who have been forced into prostitution after the earthquake.

Despite all of our efforts and our work, the United Nations Gender Based Violence sub-cluster working in Haiti has continued to refuse to include our organization’s contact information and the contact information of other grassroots organizations on the referral cards.

To conclude we respectfully ask the Commission to visit Haiti and observe the current situation of women and girls who are living in the camps.

Thank you.

http://ijdh.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/Malya-English.pdf

———–
Kreyol

Temwayaj de Malya Villard Appolon

Lage Komisyon Ente Ameriken Dwa Moun

Pandan yon odyans sou mezi prekosyon 340-10

Fanm ak Tifi nan Kan Deplase an Ayiti

25 mas 2011

Onorab Manm Komisyon Intè Amerikèn Dwa Moun,

Mèsi pou okazyon ke nou ban mwen pou mwen temwaye jodi a.  Mwen rele Malya Villard-Appolon. Mwen se Kowòdonatris Jeneral e fondatris KOFAVIV, yon òganizasyon fanm de baz ki ap travay avèk fanm ki viktim vyolans seksyèl, kote mwen menm tou mwen te viktim vyòl.

Yon lòt fwa ankò, nou remèsye Komisyon Intè Amerikèn Dwa Moun paske li te fè apèl a gouvènman Ayisyen an pou li pwoteje fanm ak ti fi k’ap sibi anba zak vyolans seksyèl nan kan yo. Yon lane aprè katastròf 12 Janvye 2010 lan, fanm ak Tifi tou jou ap viv nan kan yo nan movès kondisyon dijèn e ap fè fas ak anpil lòt difikilte tankou:

 1. Pa gen ase manje, dlo potab, ak aksè a edikasyon;
 2. Gouvènman Ayisyen an poko devlope plan daksyon pou:
  1. Relanse pouvwa ekonomic fanm Ayisyèn yo;
  2. Ni yo pa gen plan pou ede moun deplase yo soti nan kan yo e jwenn lojman pèmanan
  3. Sou kesyon la sante, fanm ak ti fi ki vyole yo pa ka jwenn bon jan pwogram dijans avan 72 è ki ka trete VIH/SIDA ak gwosès prekòs.
  4. Sak plis, pa gen yon pwogram medical spesyalize pou reponn a bezwen kategori timoun 1an a 8an ki viktim vyolans seksyèl.

Tout bagay sa yo fè fanm ap sibi yon epidemi vyolans seksyèl.

KOFAVIV kontinye travay nan kan yo ak kominote yo pou rive ede viktim yo al resevwa swen nan lopital, èd sikolojik, e jwenn bon jan avoka fanm pou plede kòz yo. Nou ede tou timoun ki ofelen, timoun ki nan restavèk, ak  Tifi k’ap viv nan prostitisyon fòse aprè tranbleman de tè a.

Malgre tout efò ak travay KOFAVIV “GBV sub-cluster” Nasyon Zini an Ayiti kontinye ap fè diskrimasyon lè li pa mete non KOFAVIV sou kat referans ak esklizyon lòt oganizasyon de baz yo.

Pa konsekan, nou mande ak anpil respè pou onorab Komisyon a vizite nou an Ayiti pou obsève sitiyasyon dwa fanm ak timoun k’ap viv nan kan yo.

Mèsi.

http://ijdh.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/Malya-Kreyol.pdf

Contact IJDH

Institute for Justice & Democracy In Haiti
867 Boylston Street, 5th Floor
Boston, MA 02116

Telephone: (857)-201-0991
General Inquiries: info@ijdh.org
Media Inquiries: media@ijdh.org