Institute for Justice and Democracy in Haiti

Press Conference with Mother of 2 Peacekeeper Babies | Konferans pou laprès yon manman 2 pitit “casques bleus”

Press Conference with a mother of 2 children United Nations peacekeepers abandoned in Haiti

Bureau des Avocats Internationaux
February 2017
Mario + Mother of PK BabiesHats off to all of the media who is present at this press conference, and to Bureau des Avocats Internationaux (BAI) for the legal support it is giving me and the other mother who are victims in the case of children who MINUSTAH soldiers conceived and then abandoned in Haiti.

The object of this press conference is to ask the Haitian State, which signed the accord for MINUSTAH to come stay in the country, to help me receive child support for the two children a MINUSTAH soldier left me to take care of, even though I don’t even have two pennies to rub together.

My name is Beatrice Germain and I am living in Jeremie, which is in the Grand Anse department of Haiti. Since 2011, a MINUSTAH soldier in the military contingent of “ALFA” which was in Jeremie got me pregnant and left me empty-handed with two kids to take care of for him.

I went through a lot when I was pregnant, because the man had already left the country. After two and a half years, UN authorities came and asked me to take a DNA test, which I did. According to them, the result was positive. To this day, I haven’t gotten any results from them because what they told me was all words and no actions. And the object of the DNA test was supposed to be giving all of the mothers jobs so that they could respond to their children’s needs.
PK babies

After three years, they called me and gave me a little job, where I had a nine-month contract. The contract ended and they did not renew it and the job told me it’s because the United States doesn’t want them to give jobs to mothers who were abandoned with children of MINUSTAH soldiers. And there’s even an African in the MINUSTAH office in Jeremie who said a lot of bad things to me because I was asking for an explanation of why the contract wasn’t renewed. In addition, they didn’t give me any more aid and one of my two children had a seizure which sometimes comes as epilepsy when he doesn’t eat. The doctor told me to do a scan for him but I don’t have the means to do it. I don’t have two pennies to rub together.

In this sense, since the largest MINUSTAH base in Port-au-Prince snubbed me and the one in Jeremie snubbed me, I am going to the press to ask the State authority who signed and always signs the accord for MINUSTAH to stay in the country: What will they do for me and the two children the MINUSTAH soldier left on my hands? The children can’t eat, they can’t go to school, one is sick and I can’t take care of him, and I have been sleeping on the street in Jeremie with them in the rain since Hurricane Matthew. So I don’t know which saint to pray to anymore because I am tired, I’m weak, I can’t take it anymore.

That is why I will end by asking the authorities and all of the compatriots who are listening to me: Help me because I need to do a $250 scan for my son and I don’t have the means for that. MINUSTAH tells me it is my problem. I am asking the Haitian State to help me so I can get child support from the Uruguayan MINUSTAH soldier who is the father of my two children.

——————————————–

Konferans pou laprès youn manman 2 pitit « casques bleus » Nasyon Zini yo bandonnen an Ayiti

Bureau des Avocats Internationaux
Fevriye 2017
Mario + Mother of PK BabiesMwen wete chapo m byen ba pou m salye tout medya ki prezan nan konferans pou laprès sa, epi Biwo Avoka Entènasyonal yo (BAI) pou sipò jiridik yap ban mwen ak lòt manman viktim yo nan kad dosye timoun sòlda Minista fè epi bandonnen nan peyi a.

Objektif konferans pou laprès sa : se pou mande Leta Ayisyen ki siyen akò pou Minista te vini epi rete nan peyi a, akonpayman pou m jwenn pansyon alimantè pou 2 pitit yon  sòlda Minista lage nan menm pou m okipe pou li, alòske m pap leve ni lou ni lejè e menm dlo mwen pa ka bat pou fè bè.
Non mwen se Beatrice Germain,  mwen ap viv nan vil jeremi ki twouve kò l nan depatman grandans peyi a. Depi lane 2011, yon sòlda Minista  kontenjan militè «  ALFA » ki te nan Jeremi ansent  mwen epi lage m 2 bwa balanse ak 2 pitit pou m okipe pou li.

Mwen te fè anpil demach pendan mwen te ansent lan, paske mesye a te gentan kite peyi a. Sou 2 zan edmi, responsab Nasyonzini yo te vin mande m fè ADN e  mwen te fè l. Daprè sa yo te di m, rezilta a te pozitif. Jis kounya mwen poko jwenn okenn rezilta nan men yo paske se nan bouch, responsab yo te di m sa. E objektif ADN nan se te pou bay tout manman timoun yo travay, yon mannyè  pou yo te ka  reponn ak bezwen timoun yo.
PK babies

Aprè 3 zan, yo te relem yo banm yon ti djòb, kote m te gen yon kontra 9 mwa. Kontra a vin fini e yo pa t renouvle l paske travay la di m Etazini pa vle yo bay manman pititit sòlda Minista bandonnen yo travay. E gen menm yon Afriken nan biwo Minista jeremi an ki di m anpil pawòl malsen poutèt mwen tap mande eksplikasyon sou kontra a ki pat renouvle a. Anplis,  yo pa banm okenn èd ankò, e mwen gen youn nan 2 timoun yo ki fè yon kriz ki konn pranl sou fòm epilepsi, lè li pa manje. Medsen di pou m fè yon eskanè pou li, men mwen pa gen mwayen pou m fè l. mwen pa gen rele, mwen pa gen reponn; menm dlo mwen pa ka bat pou m fè bè.

Nan sans sa, kòm pi gwo baz Minista nan pòtoprens lan boude m, baz li ki nan jeremi an boude m, mwen pran chimen laprès pou m mande otorite nan leta a ki te siyen e ki toujou siyen akò pou Minista rete nan Peyi a : kisa yap fè pou mwen ak 2 pitit sòlda Minista a lage nan menm yo? Timoun yo pa ka manje, yo pa ka al lekòl,  youn malad e m pa ka pran swen l, mwen ap dòmi nan lari anba lapli nan jeremi ak yo apre siklòn Matye. Kidonk, m pa konn ki sen pou m rele ankò paske m bouke, m pèdi fòs, m pa kapab ankò.

Pou rezon sa, map  fini pou m mande otorite yo ak tout konpatriyòt kap tande m yo : ede m paske mwen dwe fè  yon eskanè 250 dola vèt pou ti gason m nan e mwen pa gen mwayen pou sa. MINUSTAH di m sa se pwoblèm pa m. Map mande leta Ayisyen  akonpaye m,  pou m ka jwenn pansyon alimantè nan men  sòlda MINUSTAH ki soti nan peyi « Uruguey » ki papa 2 pitit mwen yo.

Contact IJDH

Institute for Justice & Democracy In Haiti
867 Boylston Street, 5th Floor
Boston, MA 02116

Telephone: (857)-201-0991
General Inquiries: info@ijdh.org
Media Inquiries: media@ijdh.org